This is a free Purot.net wiki
 • View:

Anni ja Onni

Anni ja Onni tehtävät

 

Aineisto Anni ja Onni; Huomaamaton teknologia arjen apuna

Kysymykset:

 • Miten määrittelet toimintakyvyn? Mihin neljään osa-alueeseen toimintakyky usein jaetaan? Kuvaile omin sanoin, mitä niillä tarkoitetaan.
 • Sanotaan, että yksilön toimintakyky on luonteeltaan yksilöllistä ja kontekstisidonnaista. Mitä sillä tarkoitetaan?
 • Minkälaisia omatoimisuuden tukemiseen liittyviä tarpeita löydät tekstistä eri asiakkailta? Pohdi myös, millä eri keinoilla voit lähihoitajana tunnistaa edellä mainitsemiasi tarpeita?
 • Miksi on tärkeää tuntea asiakkaan arjen rutiinit, toimintakykyä arvioitaessa?
 • Miten voit hyvinvointiteknologian keinoin tukea Annin fyysistä toimintakykyä? Pohdi, mikä merkitys valitsemillasi ratkaisuilla on itsenäisen kotona selviytymisen kannalta?
 • Miten hyvinvointiteknologia voisi mahdollistaa Onnia jatkamaan hänen lempipuuhaansa?
 • Minkälaiset arjen toiminnot ovat Annille merkityksellisiä? Mieti, minkälaiset hyvinvointiteknologiset ratkaisut tukisivat Annia suoriutumaan esille nostamistasi arjen toiminnoista?
 • Sanotaan, että yksilöiden väliset erot kognitiivisessa toimintakyvyssä ovat suurimmillaan korkeassa iässä. Mistä tämä johtuu?
 • Miten voit lähihoitajana tukea kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämistä?
 • Miten hyvinvointiteknologia voi vähentää Annin ja Onnin huolta muistin menettämisestä?
 • Voiko hyvinvointiteknologian avulla vähentää riskiä sosiaaliseen eristäytymiseen?
 • Mikä on oma roolisi kuulokojeen hankintaprosessissa?
 • Minkälaisilla keinoilla voit havaita asiakkaan lihasvoiman heikkenemisen riittävän ajoissa?
 • Miten voit hyvinvointiteknologian avulla mitata asiakkaan päivittäistä aktiivisuutta?
 • Mitä lisäarvoa hyvinvointiteknologia antaa yksilön havainnointiin ja tarkkailuun liittyen? (vrt. työntekijän suorittama tarkkailu) Millaista tietoa asiakkaan toimintakyvystä voidaan saada esim. liiketunnistimien avulla? Mieti asiaa eri toimijoiden (asiakas, omainen, hoitaja) näkökulmasta.
 • Minkälaisia menetelmiä voit lähihoitajana hyödyntää kaatumisten ennaltaehkäisyssä? (hyvinvointiteknologian näkökulma)
 • Miksi virtsatieinfektio voi parantua tavanomaista nopeammin hyvinvointiteknologian avulla?
 • Miksi pitkäaikaisen tiedon keruussa kone on ihmistä parempi?
 • Millaisia haasteita mielestäsi on kerätyn tiedon tulkinnassa ja hyödyntämisessä?
 • Valitse yksi eettinen periaate ja pohdi valintaasi Annille tai Onnille ehdottamasi hyvinvointiteknologisen ratkaisun kautta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

miksi virtsatieninfektio voi parantua hyvinvointitegnologian avulla nopeasti?
anonymous   (22.05.2018 13:10)
  Reply